Examine This Report on aukcija brodova

Možete upisati svoju maksimalnu ponudu, kako u posljednjim trenucima aukcije ne bi došla veća ponuda drugog kupca.

evinama - ~ar ije, koje su se pru`ale pravo i me

prepliãu. U igru ulaze multinacionalne kompanije, koje u ekonomskim pitanjima brisu granicu izmeðu spoljasnje i unutrasnje politike. Privredna globalizacija doprinosi miru ali istovremeno potire neprikosnoveni suverenitet drzave da sama odluèuje o svom finansijskom trzistu. J. Habermas25 zakljuèuje da su, danas, drzave pre smestene unutar trzista, nego sto su nacionalne ekonomije smestene u drzavne granice. Kant jos navodi odobravanje javnog mnjenja kao garant za mir. Danas, prva asocijacija koju vezujemo uz sintagmu javno mnjenje jeste manipulacija. Savremeni intelektualac pre je sklon da se drzi a person Ibzenove krilatice iz drame Brand name: "Veãina nikada nije u pravu", nego da se prikloni misljenju masa. Doduse, modelatori modernog javnog mnjenja nisu visoko moralni filozofi, veã mediji kojima su strani principi poslovne etike. Savez naroda danas Pokusaãemo da ispitamo aktuelnost Kantovih ideja u svetlu dva, danas postojeãa, saveza naroda: Ujedinjenih nacija i Evropske unije. Evropska unija26 nastala je kao Evropska zajednica za ugalj i èelik, koja je prvenstveno trebalo da poslovnim vezama zblizi veèite rivale Nemaèku i Francusku i time obezbedi mir na Starom kontinentu. Postepeno, poèelo je povezivanje evropskih zemalja i na drugim poljima (atomska energija, bezbednost, finansije) da bi se na kraju oformila ideja celovite Unije.

13 Tomislav Longinoviã, "Blood and track at the conclusion of Yugoslavia", Music plus the racial creativity, The University of Chicago Push, Chicago and London, 2000, 640. fourteen Ili sa wima egzistira u neestetskom sadejstvu. fifteen Posebno u slu~aju prerade/upotrebe citata neke popularne pesme, kada je odnos melodija "kopije" i "originala" skoro, ili u potpunosti, identi~an. sixteen ^iwenica da su odre

sa istovremenim procesima na globalnoj `enskoj pop sceni. Ovo e se razmatrati kroz prizmu ambivalentne pozicije turbo-folk zvezde, nastale u susretu kategorije fataliteta (izgra

Teorijska osnova istrazivanja Vojna organizacija je integralni deo drustva èije interese brani. Shodno tome, svaki vojni kolektiv je u stvari deo toga drustva, pa samim tim i ima sve karakteristike drustva èiji je deo. Oruzana delatnost u ratu je najbitnija karakteristika vojnih jedinica. Ona podrazumeva razaranje zemlje, unistavanje ljudi i materijalnih sredstava radi ostvarivanja pobede nad protivnikom i nametanja svoje volje pobeðenom. Vojni kolektiv je "organizovana i jedinstvena socijalna grupa sa specifiènom drustvenom funkcijom, preciznom podelom funkcija i uloga, sa strogom subordinacijom u odnosima, definisanom raspodelom ljudstva na formacijske duznosti, strogom podelom rada, meðusobno utvrðenim sadejstvom raznih delova, jedinstvenim ciljevima aktivnosti, idejno i moralno-psiholoski povezana, sa mnostvom interakcionih veza, dinamiènosãu svih delova i èvrstim organima rukovoðenja".2 Osim ovih opstih i posebnih karakteristika, brodski vojni kolektiv sadrzi i neka pojedinaèna svojstva po kojima se razlikuje od svih ostalih vojnih kolektiva i koja ga èine jedinstvenim i specifiènim. Osobenosti brodskih vojnih kolektiva uslovljene su, pre svega, prirodom zadataka koji stoje pred brodskom posadom u miru i ratu i ambijentom u kojem se ti zadaci realizuju. Buduãi da brodski vojni kolektiv zivi u specifiènoj ekoloskoj sredini mora i broda, to u najveãoj meri determinise brodski vojni kolektiv kao specifièni vojni kolektiv.three Neke od osobenosti brodskih kolektiva uopste su velika zavisnost ponasanja èlanova posade (veãa nego na kopnu), izolovanost (odvojenost od kopna, rodbine i prijatelja), veliki psihièki napori, velika potreba za informacijama o spoljnim dogaðajima, neuredan zivot, velika meðusobna odgovornost, potreba èvrste more info willpower i dobre obuèenosti svakog èlana pojedinaèno i posade kao celine.

Od svih promena koje su se dogodile poèetkom dvadesetog veka, najznaèajnija za buduãnost svakako je uspon Sjedinjenih Amerièkih Drzava. Amerika je postala prisutna u zivotima ljudi sirom sveta kao politièka i ekonomska sila, kao i putem svog kulturnog uticaja. Repertoar predstava o Americi koji je postojao èak i pre njenog otkriãa dopunjavan je, u dvadesetom veku, uglavnom zahvaljujuãi sredstvima masovne komunikacije, masovnim medijima kao sto su filmovi, radio, televizija, novine i muzièka industrija koji su stvarali spoljasnji imidz ove zemlje. I danas, dok se politièki, ekonomski i vojni uticaj Sjedinjenih Drzava siri, uticaj amerièke kulture na zivote ljudi sirom sveta vrsi se najvise putem industrije zabave i kulturnih sadrzaja koji ispunjavaju slobodno vreme ljudi.

There are several organizations on earth which have an extended record and treasure old traditions. Our heritage starts currently, but we will guarantee you that it is commensurate with hundreds of years of traditions

u dva rata. Ulice su imale zaslu`ne socijaldemokrate poput Koste Jovanovi a (od 1935) ili Du ana Popovi a (od 1940). Uve ani broj ulica omogu io je i mawe poznatim vladarima iz stare srpske istorije da se sa svojim imenima pojave u gradskoj toponimiji, pa su se tako gradske vlasti odlu~ile za li~nosti kneza Vi eslava, `upana Vlastimira, kraqa Ostoje, kneza Mutimira, kraqa Vladimira, kraqa Bodina, `upana ^aslava... Kako su ovo sve li~nosti nepoznate epskim pesmama, mogli bismo zakqu~iti i da je kriti~ka kola u srpskoj istoriografiji kona~no odnela pobedu i na ulicama Beograda. U ostatku decenije koju je Beograd proveo u Kraqevini Jugoslaviji nestalne politi~ke prilike i me

Kada dajete ponudu, upišite maksimalni iznos koji ste spremni platiti za predmet. On će ostati sakriven i prodavaču i ostalim kupcima. Aukcije.hr će umjesto Vas u slučaju potrebe davati novu ponudu kako bi Vi i dalje ostali vodeći ponuđač, ali ne iznad maksimalno upisanog iznosa.

enim dru tvenim i istorijskim okolnostima, kada se i u dr`avi i u jeziku javqa nacionalizam. Jezik (neretko i pismo) tada mo`e postati objekat nacionalisti~ke manipulacije po principu "jedan narod - jedan jezik" , tj. svi se slu`e istim jezikom (ili istom varijantom jednog jezika). Nacionalizam, dakle, potencira simboli~ku funkciju jezika kao iskqu~ivu, jer i jezik ubraja u svoje simbole (kao to su otad`bina, himna, zastava). Za bu

In this function, as it's said from the title, I'll contend with the relation between the media and propaganda. The readers is going to be launched Briefly on the idea of propaganda, its several forms, and to the ideas as well as the techniques Utilized in it. I can even clarify the contribution from the masses to making and

(èovek),* um, sam je ta stvar, website Duh, bozanski Duh."4 Hrisãanin kao jedino resenje vidi povlaèenje u individualizam, u samoãu. Upravo to Hegel osuðuje, jer èovek zadovoljenje moze postiãi jedino u okviru drzave (zajednice). A revolucionarna borba je naèin na koji se to èini. Zato sto je odustao od borbe, èovek je postao rob, sada on u nju mora da stupi. Da bi se transcendencija ukinula, Duh treba da se shvati ne kao bozanski, veã kao ljudski. Èovek treba da shvati da je on stvorio Boga (tako sto je sebi stvorio ideju Boga koja lièi ideji koju stvara o sebi samom). Èovek daje Bogu ljudski lik. Antropomorfizacija dostize vrhunac u ideji Isusa Hrista. Kada èovek shvati da sve sto je rekao o Isusu, get more info jeste u stvari rekao o sebi, razumeãe da je njegova stvarnost njegovo svesno delo. Ta savrsena samosvest je areligiozna, ateistièka ­ èovek zna da je svestan sebe, a ne Boga. Hegel je ostro kritikovao hrisãansko shvatanje èoveka, odnosno ideala, ne shvatajuãi sta je drop u tome da se afirmise èovek, ljudskost? Zasto smo prihvatili da sve sopstvene vrline projektujemo na neko biãe koje nije prirodno? Zar nismo imali dovoljno vrlih ljudi, da bismo morali sada izmisljati jos jednog, pita se Hegel u Ranim spisima, a malo dalje u istom delu napisaãe: "Vjerovanje u bozansko je moguãe samo ako je u samom onom koji vjeruje bozansko, koji sebe samog, svoju sopstvenu prirodu nalazi u onom u sto on vjeruje, iako ono nije svjesno da je ovo naðeno njegova sopstvena priroda.

u roditeqa i dece (Day, 2002, str.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *